هاست سی پنل ایران

Cpanel - 0
 • 50 مگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • Cpanel کنترل پنل
 • لایت اسپید وب سرور
 • SSD PRO نوع هارد
CpaneIr - 1
 • 100 مگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • Cpanel کنترل پنل
 • لایت اسپید وب سرور
 • SSD PRO نوع هارد
Cpanelir-2
 • 500 مگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • Cpanel کنترل پنل
 • لایت اسپید وب سرور
 • SSD PRO نوع هارد
Cpanelir-3
 • 1000 مگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • Cpanel کنترل پنل
 • لایت اسپید وب سرور
 • SSD PRO نوع هارد
Cpanelir-4
 • 2000 مگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • Cpanel کنترل پنل
 • لایت اسپید وب سرور
 • SSD PRO نوع هارد